ทำ Sharding MongoDB ไม่ยากส์

พอดีต้องใช้เลยจดไว้กันลืม เดี๋ยวมาแก้ใหม่ให้สวยกว่านี้ครับ การทำ Sharding ใน MongoDB สำหรับ MongoDB แล้วจะใช้คอนเซ็บ proxy สำหรับการทำ sharding ดังนั้นเราจะกำหนด mongos daemon ขึ้นมาหนึ่งตัวเพื่อทำ หน้าทีเป็น controller สำหรับส่งงานไปให้ mongod-based shard servers ดังนั้นแอพพลิเคชั่นที่เราเขียนขึ้นมาจะติดต่อกับ daemon เป็นหลักและจะรู้สึกว่ากำลังทำงานอยู่กับ server เพียงตัวเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าทุกๆคำสั่ง(เช่น updates, queirs, delete)จะถูกส่งเข้าไปที่ daemon ตัวเดียว

ตารางเปรียบเทียบ SQL กับ Mongo

MongoDB queries จะถูก express ออกมาในรูปแบบของ  JSON (BSON) objects.  ตารางเปรียบเทียบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราพอเข้าใจและเห็นภาพการทำงานของ MongoDB ได้ดีขึ้นเนื่องจากเราสามารถเปรียบเทียบกลับไปหาโลกเก่าแบบที่เราคุ้นเคยได้ ลองทัศนาครับ SQL Statement Mongo Query Language Statement CREATE TABLE USERS (a Number, b Number) db.createCollection(“mycoll”) INSERT INTO USERS VALUES(1,1) db.users.insert({a:1,b:1}) SELECT a,b FROM users db.users.find({}, {a:1,b:1}) SELECT * FROM users db.users.find() SELECT * FROM users WHERE age=33 db.users.find({age:33}) SELECT a,b FROM users WHERE age=33 … [Read more…]