ทำ Sharding MongoDB ไม่ยากส์

พอดีต้องใช้เลยจดไว้กันลืม เดี๋ยวมาแก้ใหม่ให้สวยกว่านี้ครับ
การทำ Sharding ใน MongoDB
สำหรับ MongoDB แล้วจะใช้คอนเซ็บ proxy สำหรับการทำ sharding ดังนั้นเราจะกำหนด mongos daemon ขึ้นมาหนึ่งตัวเพื่อทำ หน้าทีเป็น controller สำหรับส่งงานไปให้ mongod-based shard servers ดังนั้นแอพพลิเคชั่นที่เราเขียนขึ้นมาจะติดต่อกับ daemon เป็นหลักและจะรู้สึกว่ากำลังทำงานอยู่กับ server เพียงตัวเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าทุกๆคำสั่ง(เช่น updates, queirs, delete)จะถูกส่งเข้าไปที่ daemon ตัวเดียว

ตารางเปรียบเทียบ SQL กับ Mongo

MongoDB queries จะถูก express ออกมาในรูปแบบของ  JSON (BSON) objects.  ตารางเปรียบเทียบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราพอเข้าใจและเห็นภาพการทำงานของ MongoDB ได้ดีขึ้นเนื่องจากเราสามารถเปรียบเทียบกลับไปหาโลกเก่าแบบที่เราคุ้นเคยได้ ลองทัศนาครับ


SQL Statement
Mongo Query Language Statement
CREATE TABLE USERS (a Number, b Number)
db.createCollection("mycoll")
INSERT INTO USERS VALUES(1,1)
db.users.insert({a:1,b:1})
SELECT a,b FROM users
db.users.find({}, {a:1,b:1})
SELECT * FROM users
db.users.find()
SELECT * FROM users WHERE age=33
db.users.find({age:33})
SELECT a,b FROM users WHERE age=33
db.users.find({age:33}, {a:1,b:1})
SELECT * FROM users WHERE age=33 ORDER BY name
db.users.find({age:33}).sort({name:1})
SELECT * FROM users WHERE age>33
db.users.find({'age':{$gt:33}})})
SELECT * FROM users WHERE age<33
db.users.find({'age':{$lt:33}})})
SELECT * FROM users WHERE name LIKE "%Joe%"
db.users.find({name:/Joe/})
SELECT * FROM users WHERE name LIKE "Joe%"
db.users.find({name:/^Joe/})
SELECT * FROM users WHERE age>33 AND age<=40
db.users.find({'age':{$gt:33,$lte:40}})})
SELECT * FROM users ORDER BY name DESC
db.users.find().sort({name:-1})
SELECT * FROM users WHERE a=1 and b='q'
db.users.find({a:1,b:'q'})
SELECT * FROM users LIMIT 10 SKIP 20
db.users.find().limit(10).skip(20)
SELECT * FROM users WHERE a=1 or
b=2
db.users.find( { $or : [ { a : 1 } ,
  { b : 2 } ] } )
SELECT * FROM users LIMIT 1
db.users.findOne()
SELECT DISTINCT last_name FROM users
db.users.distinct('last_name')
SELECT COUNT(*y)
FROM users
db.users.count()
SELECT COUNT(*y)
FROM users where AGE > 30
db.users.find({age:
{'$gt': 30}}).count()
SELECT COUNT(AGE)
from users
db.users.find(
{age: {'$exists': true}}).count()
CREATE INDEX myindexname ON users(name)
db.users.ensureIndex({name:1})
CREATE INDEX myindexname ON users(name,ts DESC)
db.users.ensureIndex({name:1,ts:-1})
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE z=3
db.users.find({z:3}).explain()
UPDATE users SET a=1
WHERE b='q'
db.users.update({b:'q'},
{$set:{a:1}}, false, true)
UPDATE users SET a=a+2
WHERE b='q'
db.users.update({b:'q'},
{$inc:{a:2}}, false, true)
DELETE FROM users WHERE z="abc"
db.users.remove({z:'abc'});